Herroepingsrecht voor consumenten voor een overeenkomst waarbij de goederen in één keer worden geleverd

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons 

MaxChip Ltd. & Co KG

Vallei 44

80331 München

+49 89 231 67623

info@maxchip.nl 

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt geacht in acht te zijn genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van hun staat, eigenschappen en werking.

Voorbeeld herroepingsformulier
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug)
– Aan:

MaxChip Ltd. & Co KG

Vallei 44

80331 München

+49 89 231 67623

info@maxchip.nl 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van consument(en)
– Adres van consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen in geval van papieren kennisgeving)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
De herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet voor retourzending geschikt zijn, indien de verzegeling ervan na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Consumentenopzegbeleid voor een overeenkomst die betrekking heeft op meerdere goederen die door de consument in één bestelling zijn besteld en afzonderlijk zijn geleverd

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u 

MaxChip Ltd. & Co KG

Vallei 44

80331 München

+49 89 231 67623

info@maxchip.nl  

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt geacht in acht te zijn genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van hun staat, eigenschappen en werking.

voorbeeldformulier voor herroeping
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug). Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
– Naar: 

MaxChip Ltd. & Co KG

Vallei 44

80331 München

+49 89 231 67623

info@maxchip.nl 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van consument(en)
– Adres van consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen in geval van papieren kennisgeving)
– Datum
—————————————

uitsluiting of het voortijdig vervallen van het herroepingsrecht;
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet voor retourzending geschikt zijn, indien de verzegeling ervan na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Annuleringsinstructie voor consumenten voor een contract voor de levering van een goed in meerdere deeldiensten of stukken

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u  

MaxChip Ltd. & Co KG

Vallei 44

80331 München

+49 89 231 67623

info@maxchip.nl  

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te sturen.

Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt geacht in acht te zijn genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van hun staat, eigenschappen en werking.

Voorbeeld herroepingsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– Op:

MaxChip Ltd. & Co KG

Vallei 44

80331 München

+49 89 231 67623

info@maxchip.nl 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van consument(en)
– Adres van consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen in geval van papieren kennisgeving)
– Datum
—————————————
Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending indien de verzegeling ervan na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling ervan na levering is verwijderd;

Herroepingsrecht voor consumenten voor een overeenkomst betreffende de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u 

MaxChip Ltd. & Co KG

Vallei 44

80331 München

+49 89 231 67623

info@maxchip.nl 

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt geacht in acht te zijn genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van hun staat, eigenschappen en werking.

Voorbeeld herroepingsformulier
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug)
– Aan: 

MaxChip Ltd. & Co KG

Vallei 44

80331 München

+49 89 231 67623

info@maxchip.nl 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van consument(en)
– Adres van consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen in geval van papieren kennisgeving)
– Datum
—————————————
Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet voor retourzending geschikt zijn, indien de verzegeling ervan na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Annuleringsbeleid voor een contract voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd
Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u 

MaxChip Ltd. & Co KG

Vallei 44

80331 München

+49 89 231 67623

info@maxchip.nl  

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

Voorbeeld herroepingsformulier
(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
– Op: 

MaxChip Ltd. & Co KG

Vallei 44

80331 München

+49 89 231 67623

info@maxchip.de 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van consument(en)
– Adres van consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen in geval van papieren kennisgeving)
– Datum
—————————————
Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd is en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd hebt bevestigd dat u weet dat u uw herroepingsrecht met ingang van het begin van de uitvoering van de overeenkomst van onze kant hebt verloren. Wij wijzen erop dat wij het sluiten van het contract afhankelijk kunnen maken van de bovengenoemde toestemming en bevestiging.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]