(ONLINE-SHOP VOOR ELEKTRONICA-ARTIKELEN)

Onze algemene – zakelijke – voorwaarden (juridisch bindend contract] AGB’s

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1) Deze algemene voorwaarden of AGB’s zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst bij de online shop van

Maxchip Ltd. & Co KG

Algemeen directeur: Nikola Cahelova

ADDRESSEER

(2) Het aanbod in onze online shop is uitsluitend gericht op kopers die 18 jaar oud zijn.

(3) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn uitsluitend gebaseerd op deze algemene voorwaarden. De Algemene Bedrijfsvoorwaarden zijn dus ook van toepassing op bedrijven voor alle toekomstige zakenrelaties, ook als deze niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. De opname van algemene voorwaarden van een klant die in tegenspraak zijn met onze algemene voorwaarden wordt hierbij reeds tegengesproken.

(4) De contracttaal is uitsluitend Duits.

(5) U kunt de op dat moment geldende algemene voorwaarden op de website oproepen en afdrukken [specificeer link]. § 2 Sluiting van het contract.

(1) De presentatie van de goederen in de online shop vormt geen bindende aanvraag voor het sluiten van een koopovereenkomst. Het is eerder een niet-bindend verzoek om goederen in de online shop te bestellen.

(2) Door te klikken op de knop [“Nu bestellen met betalingsverplichting”/ “Kopen”] doet u een bindend bod tot aankoop (§ 145 BGB). Direct voor het plaatsen van deze bestelling kunt u de bestelling nogmaals controleren en eventueel corrigeren.

(3) Na ontvangst van het aankoopbod ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail ter bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging houdt nog geen aanvaarding in van uw aankoopaanbod. Een contract is nog niet gesloten door de ontvangstbevestiging.

(4) Een koopovereenkomst voor de goederen wordt alleen gesloten wanneer wij uitdrukkelijk

de aanvaarding van het koopaanbod te verklaren (orderbevestiging) of indien wij de goederen naar u toe sturen – zonder voorafgaande uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding. Uitzondering: bij vooruitbetaling en PayPal wordt de aanvaarding van de bestelling onmiddellijk met uw bestelling gedaan.

§ 3 Prijzen
De prijzen op de productpagina’s bevatten de wettelijke btw en andere prijscomponenten en zijn exclusief de respectievelijke verzendkosten. Meer informatie over de verzendkosten vindt u op onze website onder [“Verzendingsinformatie” / “Leveringsvoorwaarden”].

§ 4 Betalingsvoorwaarden; verzuim

(1) De betaling gebeurt optioneel door:

Directe bankoverschrijving – Vooruitbetaling (bankoverschrijving))

Stripe – Creditcard, SEPA Direct Debit, IMMEDIATE Bankoverschrijving, Giropay Bankoverschrijving, EPS-overschrijving

PayPal

(2) Paypal

Als u tijdens het bestelproces met PayPal betaalt, worden de kosten nog dezelfde dag in rekening gebracht. De betaling wordt verwerkt door PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, onder geldigheid van PayPal-Gebruiksvoorwaarden und Paypal-Privacybeleid. Voor deze betaalmethode is een bestaande Paypal-account nodig. De gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling, namelijk uw e-mailadres, land, uw adres (straat, postcode, stad) en uw telefoonnummer worden door Maxchip Ldt. & Co KG. aan PayPal doorgegeven. Voor zijn eigen kredietbeoordeling geeft PayPal uw persoonlijke gegevens door aan kredietagentschappen (enquêtebureaus) en ontvangt van hen informatie, evenals, indien van toepassing, kredietinformatie op basis van wiskundig-statistische procedures (waarschijnlijkheid of score – waarden). U kunt gedetailleerde informatie vinden over de kredietagentschappen die door PayPal worden gebruikt of over de gegevens die aan hen worden verstrekt. hier.

(3) Stripe

Indien u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe (aankoop met creditcard of “IMMEDIATELIJK”), wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, blok 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) zullen doorgeven overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking bij de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat nodig is voor dit doel. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u onder de URL https://stripe.com/de/privacy   Informatie over de voorwaarden van Stripe:  https://stripe.com/de/terms

(4) De keuze van de beschikbare betaalmethoden is aan ons. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om u alleen geselecteerde betalingsmethoden aan te bieden voor de betaling, bijvoorbeeld alleen vooruitbetaling om ons kredietrisico te dekken.

(5) Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung auf unser Konto zu überweisen.

(6) Bij betaling per creditcard wordt het aankoopbedrag op het moment van de bestelling op uw creditcard gereserveerd (autorisatie). De daadwerkelijke afboeking van uw creditcardrekening vindt plaats op het moment dat wij de goederen naar u verzenden.

(7) Bij betaling met PayPal wordt u tijdens het bestelproces doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, zich authenticeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch uitgevoerd door PayPal.

(8) Bij betaling via automatische incasso kan het zijn dat u de kosten moet dragen die ontstaan als gevolg van een terugboeking van een betalingstransactie wegens onvoldoende saldo op uw rekening of wegens door u verstrekte onjuiste bankgegevens.

(9) Als u achterloopt met een betaling, bent u verplicht de wettelijke vertragingsrente van 5 procentpunten boven de basisrente te betalen. Voor elke aanmaningsbrief die u na het verstrijken van de termijn wordt toegezonden, wordt een herinneringsvergoeding van EUR 2,50 in rekening gebracht, tenzij in het individuele geval een lagere of hogere schade wordt aangetoond.
§ 5 Verrekening / retentierecht

(1) U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvordering wettelijk is vastgesteld, niet door ons wordt betwist of erkend of in een nauwe syntagmatische relatie staat met onze vordering.

(2) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
§ 6 Levering; eigendomsvoorbehoud

(1) Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen vanuit ons magazijn geleverd op het door u opgegeven adres.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Bij wijze van uitzondering zijn wij niet verplicht de bestelde goederen te leveren als wij de goederen van onze kant naar behoren hebben besteld, maar niet correct of tijdig zijn geleverd (congruente dekkingstransactie). Voorwaarde is dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn van de goederen en u onmiddellijk op de hoogte hebben gebracht van deze omstandigheid. Bovendien is het mogelijk dat we het risico van de aankoop van de bestelde goederen niet op ons hebben genomen. Indien de goederen niet beschikbaar zijn, zullen wij reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen. Wij nemen niet het risico over om bestelde goederen te moeten aanschaffen (inkooprisico). Dit geldt ook voor het bestellen van goederen die alleen worden beschreven op basis van hun soort en kenmerken (generieke goederen). Wij zijn alleen verplicht te leveren uit onze voorraad en de door ons bestelde goederen bij onze leveranciers.

(4) Als u een ondernemer bent in de zin van § 14 BGB, geldt bovendien het volgende:
– Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.
– U mag de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. In dit geval draagt u hierbij alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de wederverkoop ontvangt aan ons over. Wij accepteren de overdracht, maar u bent bevoegd om de vorderingen te innen. Indien u uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons het recht voor om zelf vorderingen te innen.
– Indien de voorbehouden goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de factuurwaarde van het voorbehouden voorwerp tot de andere verwerkte voorwerpen op het ogenblik van de verwerking.
– Wij hebben ons ertoe verbonden de effecten waarop wij recht hebben op verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze effecten meer dan 10% hoger ligt dan de te verzekeren vorderingen. De selectie van de vrij te geven effecten is naar eigen goeddunken.
§ 7 Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht voor consumenten voor een overeenkomst waarbij de goederen in één keer worden geleverd

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u 

MaxChip Ltd. & Co KG

Schellingstr. 109a 

München, 80798

+49 89 21530044

info@maxchip.de 

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de annulering van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de aard, de eigenschappen en de werking ervan.

Voorbeeld herroepingsformulier
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug).
– Naar:

MaxChip Ltd. & Co KG

Schellingstr. 109a 

München, 80798

+49 89 231 67623

info@maxchip.de 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst terug (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen voor papieren berichten)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

uitsluiting of Vervroegd verstrijken van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen, indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Herroepingsrecht voor consumenten voor een overeenkomst die betrekking heeft op meerdere goederen die de consument in één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk worden geleverd

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u 

MaxChip Ltd. & Co KG

Schellingstr. 109a 

München, 80798

+49 89 21530044

info@maxchip.de  

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de annulering van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de aard, de eigenschappen en de werking ervan.

Muster-Widerrufsformular
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug).
– Naar: 

MaxChip Ltd. & Co KG

Schellingstr. 109a 

München, 80798

+49 89 21530044

info@maxchip.de 

– Ik/wij (*) trek hierbij mijn/onze (*) overeenkomst gesloten voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
– Datum
—————————————

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen, indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Annuleringsbeleid voor consumenten voor een overeenkomst voor de levering van goederen in verschillende deeldiensten of stukken

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak niet commercieel zijn, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven..

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u  

MaxChip Ltd. & Co KG

Schellingstr. 109a 

München, 80798

+49 89 21530044

info@maxchip.de  

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de annulering van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren ervan.

Voorbeeld herroepingsformulier
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Naar:

MaxChip Ltd. & Co KG

Schellingstr. 109a 

München, 80798

+49 89 21530044

info@maxchip.de 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
– Datum
—————————————
Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen, indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd;

Herroepingsrecht voor consumenten voor een overeenkomst betreffende de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode

Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak niet commercieel zijn, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Widerrufsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u 

MaxChip Ltd. & Co KG

Schellingstr. 109a 

München, 80798

+49 89 21530044

info@maxchip.de 

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te sturen.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de annulering van deze overeenkomst aan ons te retourneren of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de aard, de eigenschappen en het functioneren ervan.

Voorbeeld herroepingsformulier
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Naar: 

MaxChip Ltd. & Co KG

Schellingstr. 109a 

München, 80798

+49 89 21530044

info@maxchip.de 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst terug (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
– Datum
—————————————
Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten
voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;
voor de levering van goederen, indien deze door hun aard na levering onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Annuleringsbeleid voor een contract voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd
Annuleringsbeleid
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak niet commercieel zijn, noch hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u 

MaxChip Ltd. & Co KG

Schellingstr. 109a 

München, 80798

+49 89 21530044

info@maxchip.de  

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te sturen.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

Voorbeeld herroepingsformulier
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Naar: 

MaxChip Ltd. & Co KG

Schellingstr. 109a 

München, 80798

+49 89 21530044

info@maxchip.de 

– Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst terug (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
– Datum
—————————————
Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.
Het recht van herroeping vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van het contract zijn begonnen nadat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven en tegelijkertijd hebt bevestigd dat u weet dat u uw recht van herroeping zult verliezen wanneer wij met de uitvoering van het contract beginnen. Wij wijzen erop dat wij het sluiten van het contract kunnen laten afhangen van de bovengenoemde toestemming en bevestiging.